Projekt „Utworzenie Centrum NGO w Środzie Śląskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną i przebudową drogi Al. J. Korczaka” jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa  w ramach Programu RPO WD, Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 1 – 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI.

Przedmiot projektu

Projekt zakłada remont zabytkowego, zdegradowanego budynku w Środzie Śl. przy ul. Konstytucji 3-go maja 11, w którym mieści się przedszkole i przebudowę istniejącej drogi gminnej – Al. J. Korczaka. W budynku powstanie centrum dla NGO. Budynek udostępniany będzie działającym na terenie Gminy NGO, na ich siedziby i działalność. Projekt ujęty jest w LPR. Zaplanowano generalny remont obiektu, wraz z wymianą dachu, przebudową klatki schodowej i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – montaż windy, wejście z poziomu chodnika, toalety, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu. W ramach przebudowy drogi zaprojektowano jeden pas jezdni z poboczem dla pieszych, kanalizację deszczową, stanowiącą odwodnienie dla budynku, oświetlenie i przejścia dla pieszych z obniżonymi krawężnikami oraz zatokę i miejsca postojowe dla niepełnosprawnych.

Beneficjent projektu

Cel główny projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społecznych i zwiększeniu integracji społeczności lokalnej poprzez nadanie nowej funkcji zdegradowanej infrastrukturze służącej organizacjom pozarządowym do realizacji zadań w sferze społecznej

  • Poprawa dostępności infrastruktury społecznej.
  • Zapewnienie infrastruktury dla organizacji świadczących usługi dla lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych i starszych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i osób uzależnionych.
  • Rewitalizacja części zdegradowanego obszaru jako elementu rewitalizacji przestrzeni miejskiej.
  • Przebudowa drogi jako elementu służącego poprawie do infrastruktury publicznej i elementu
    łączącego przestrzeń miejską z terenami rekreacyjno-sportowymi.
  • Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta poprzez remont zabytkowego obiektu i zagospodarowanie przestrzeni wokół niego.

Źródło dofinansowania

realizacja projektu jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu
2 043 802,33 zł
Wydatki kwalifikowane
1 932 125,35 zł
Kwota dofinansowania
1 429 772,76 zł
Okres realizacji projektu
18-04-2017 – 29-03-2019